Zápis do MŠ Čestlice

pro rok 2018  /2019

Ředitel školy, jako správní orgán podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení, vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem.

 

Zápis 2018/2019 Plakát

K zápisu vezměte prosím s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Harmonogram průběhu zápisu do MŠ

10.5. od 10:00 hod. do 15:00 hod.

  • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
  • v MŠ výdej přihlášek

 

16.5. od 10:00 hod. do 15:00 hod.

  • příjem vyplněných přihlášek a evidenčních listů,potvrzení lékaře

 

30. 5. 2018

  • nahlédnutí do spisu(není povinné).

 

15. 6. 2018 (i dříve)

  • vyvěšení výsledků zápisu, seznam přijatých dětí pod registračními čísly (po dobu 15 dní na www stránkách, v budově MŠ)

 

20. 6. 2018

  • výdej ,,Rozhodnutí o nepřijetí"(Pokud si rozhodnutí nevyzvednete bude vám následující den zasláno doporučeně poštou. Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čestlice si mohou , ale nemusí vyzvednout.
  • výdej „Rozhodnutí o přijetí“ zůstává součástí spisu v mateřské škole. Není povinností toto rozhodnutí posílat zákonným zástupcům dítěte.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku, a schopné základní samostatnosti v sebeobsluze – při jídle, oblékání a osobní hygieně.

 

Při zápisu k předškolnímu vzdělávání budou zohledněny tyto skutečnosti:

1.kritérium -Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od 1.9. 2018 budou plnit povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v obci Čestlice (tj. děti, které do 31. 8. 2019 dovrší věku šesti let)

2.kritérium -Ostatní děti podle věku, s trvalým pobytem v obci Čestlice.

3.kritérium -Ostatní děti podle věku, bez trvalého pobytu v obci Čestlice.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií a kapacity MŠ budou ostatní děti přijímány podle věku od nejstarších po nejmladší.

 

 

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitel  - §34 odst.3 a 4 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ředitel MŠ rozhoduje o stanovení max. 3-měsíčního zkušebního pobytu v mateřské škole podle § 34 odst. 3 č. 561/2004 Sb. Školského zákona.

 

V Čestlicích dne 16.3. 2018

Dostálová Lucie - zástupce ředitele

 


 
 
© 2010 Základní a mateřská školka Čestlice| Základní škola | Mateřská škola | Obec Čestlice
vytvořily Souteze24.cz